przetargi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Piekary Śląskie, dn. 02.10.2019 r.

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Konkursu na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 i 2020.

 
Rada Nadzorcza Węglokoks Kraj Serwis Sp. z o.o. informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 i 2020 dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty tj. MW RAFIN Spółka z o.o.  Spółka Komandytowa z siedzibą w Sosnowcu przy al. Kilińskiego 54/III/3.


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


"Konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi w zakresie ubezpieczeń majątkowych na rzecz WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o."


Odstąpienie od konkursu na wybór brokera

W związku z zapisami § 11 ust. 2 pkt b) Regulaminu Konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla spółek Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS z dniem 9 stycznia 2019 roku Organizator odstępuje od konkursu bez podania przyczyny.

Jednocześnie informujemy, że oferty, które złożono w odpowiedzi na ogłoszone postępowanie zostaną zwrócone do nadawcy bez otwierania.


 

Ogłoszenie konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla spółek Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS

Zapraszamy do zapoznania się z REGULAMINEM KONKURSU
 

ZMIANA WARUNKÓW KONKURSU
NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO
DLA SPÓŁEK GRUPY KAPITAŁOWEJ WĘGLOKOKS

Na podstawie §11 ust. 2 a) Regulaminu konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla spółek Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS, dokonuje się następujących zmian:
1. § 9 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„Komisja w toku badania ofert może żądać od oferentów udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Spośród złożonych ofert wybrane zostaną te, które otrzymają największą ilość punktów. Maksymalna ilość punktów do uzyskania w obu etapach postępowania wynosi: 165.”
2. § 9 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„Do II etapu Komisja zaprosi co najmniej 2 Oferentów z najwyższą liczbą punktów uzyskanych w I etapie. W I etapie oferent może uzyskać maksymalnie 135 punktów.”
3. § 10 pkt. 10) skreśla się.

 

WĘGLOKOKS KRAJ SERWIS SP. Z O.O.
UL. GEN. ZIĘTKA 13
41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE

REGON: 242846614
NIP: 498-02-61-756
KRS: 0000409137

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij